Aviso legal

Aviso Legal

Este sitio web pertence a (en adelante ), sociedade de nacionalidade española con NIF , inscrita no  con domicilio social en .

O acceso e uso do sitio web atribúe a quen o realiza a condición de "usuario", que acepta plenamente e sen reservas as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e condicións do sitio web.

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN DO SITIO WEB

 

OBXECTO

As presentes condicións xerais regulan o uso (incluíndo acceso, creación, edición, modificación e supresión) do presente sitio web de , incluídos os contidos e servizos postos a disposición nel. Calquera persoa que acceda ao presente sitio considérase "usuario" e acepta de forma expresa, automática e voluntaria someterse ás condicións xerais vixentes en cada momento no que acceda ao presente sitio web.

A utilización de certos servizos ofrecidos neste sitio web pode estar sometida a condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican o presente documento. Polo tanto, con anterioridade á utilización de tales servizos, o usuario debe ler atentamente as correspondentes condicións particulares. 

 resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web; modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

USO
O usuario é consciente e acepta que o uso do sitio web se realiza en todo caso baixo a súa única responsabilidade. Queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos para ou calquera terceiro. Na utilización do sitio web, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e/ou os dereitos de e/ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o sitio web, ou que impedise de calquera forma a normal utilización do sitio web.

adopta as medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus; non obstante, o usuario deberá ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en internet non son enteiramente fiables e que, por tanto,  non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos en tales sistemas.

DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual así como toda a información contida no sitio web (imaxes, deseños gráficos, código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos e calquera outro contido que nel apareza) son propiedade de ou ben ostenta os dereitos suficientes para o seu uso.

Os dereitos de explotación sobre o presente sitio web e calquera dos seus contidos, elementos e, en particular, os dereitos de uso, explotación, distribución, transformación e comunicación pública pertencerán en todo momento con carácter exclusivo, durante toda a vixencia prevista legalmente respecto a tales dereitos de propiedade industrial e intelectual e para todo o mundo a , iincluíndo calquera mellora, adaptación, tradución, perfeccionamento de calquera dos seus contidos, elementos e demais materiais creados, editados e/ou modificados polo usuario. O usuario non poderá utilizar as marcas rexistradas por ,nomes comerciais, deseños, know-how así como calquera outro signo distintivo de , sen o previo e expreso consentimento dela.

O usuario non poderá modificar nin reproducir, nin en parte nin na súa totalidade, esta información, sen o consentimento previo e expreso de . Con carácter enunciativo pero non limitativo:

  1. O usuario non se atopa autorizado a suprimir, eludir, manipular o copyright e demais datos identificativos dos dereitos de , así como calquera mecanismos de protección.

  2. O usuario non se atopa autorizado para desmontar, descompilar ou inverter as bases de datos nas que se almacena a información da web. Toda a información do sitio web está protexida baixo os dereitos de autor. A utilización non autorizada da información contida nesta web, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de , darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. As marcas (signos distintivos e logos) que aparecen no sitio web son titularidade exclusiva de e están debidamente rexistradas ou en proceso de rexistro. As denominacións doutros produtos, servizos e compañías que aparezan neste documento ou no sitio web poden ser marcas ou outros signos distintivos rexistrados polos seus respectivos e lexítimos propietarios.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES

 non é responsable dos danos ou prexuízos derivados do uso dos contidos da súa web. En especial,  non responde nin dos contidos nin do estado dos enlaces ou ligazóns que contén este sitio web e que poden conducir o usuario a outros sitios e páxinas web xestionadas por terceiros. non responde nin dos contidos nin do estado de tales sitios e páxinas web. O acceso a eles a través deste sitio web tampouco implica que recomende ou aprobe os seus contidos. non se fai responsable dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos, as deficiencias do servizo do seu centro servidor ou das redes de comunicación nin dos problemas resultantes de mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas dos navegadores. Tanto o acceso ao sitio web como o uso que poida facerse da información contida nel son da exclusiva responsabilidade de quen os realiza. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidese derivar de tal acceso ou uso da información. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que puidesen causarse ao software e sistema informático do usuario, os ficheiros ou os documentos almacenados nel como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para conexión aos servizos e contidos da web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas deste, correspondendo ao usuario en todo caso a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

HIPERENLACES E SITIOS ENLAZADOS

O usuario que pretenda establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de enlace desde o seu sitio web ao sitio web de , deberá obter unha autorización previa e por escrito de . O establecemento de hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre e o propietario do sitio ou páxina web no que se estableza o hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte de dos seus contidos ou servizos. En todo caso, resérvase o dereito a prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera hiperenlace ao seu sitio web, especialmente nos supostos de ilicitude da actividade ou contidos do sitio web no que se inclúe o hiperenlace.  

No sitio web de ponse a disposición do usuario, unicamente para a busca de, e acceso a, a información, contidos e servizos dispoñibles en internet, hiperenlaces ou dispositivos técnicos de enlace (p. ex. ligazóns ou botóns), directorios ou instrumentos de busca que permiten ao usuario o acceso a sitios ou portais de internet pertencentes ou xestionados por terceiros (sitios enlazados). non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de xeito ningún os contidos e servizos así como calquera material de calquera natureza existente neles, asumindo o usuario de maneira exclusiva toda a responsabilidade da navegación a través deles. 

A existencia de sitios enlazados non presupón en ningún caso a formalización de acordos cos responsables ou titulares destes, nin a recomendación, promoción ou identificación de coas manifestacións, contidos ou servizos fornecidos.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española. e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puider corresponder, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais de Beniel, para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do sitio web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.